Privacyreglement Hypnotherapie door Beathe
In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in
enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming).
1. Toelichting op het Reglement
Hypnotherapie door Beathe mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer
verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen.
Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door
anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Hypnotherapie door Beathe de plicht om
haar cliënten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door
Hypnotherapie door Beathe worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
Hypnotherapie door Beathe vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Hypnotherapie door
Beathe in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel
is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Hypnotherapie door
Beathe expliciet om jouw toestemming moet vragen.
2. De persoonsgegevens die Hypnotherapie door Beathe gebruikt en het doel van het
gebruik
Hypnotherapie door Beathe verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je cliënt wordt of
bent van Hypnotherapie door Beathe of via het contactformulier contact met ons opneemt.
Hypnotherapie door Beathe verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en
gegevens over jouw gezondheid voor zover deze gegevens nodig zijn voor de behandeling.
Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de overeenkomst die cliënten met Hypnotherapie door Beathe sluiten financieel en
administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Hypnotherapie door Beathe verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven
buiten de Hypnotherapie door Beathe-organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Hypnotherapie door
Beathe met jou heeft gesloten;
• je daarvoor toestemming hebt gegeven.
4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
• Hypnotherapie door Beathe verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend
overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden
verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een
behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor
Hypnotherapie door Beathe worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is
bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Hypnotherapie door Beathe
beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor
Hypnotherapie door Beathe om in te loggen in het digitale systeem.
• de personen werkzaam voor Hypnotherapie door Beathe hebben een
geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Hypnotherapie door Beathe
verstrekte persoonsgegevens;
• Hypnotherapie door Beathe heeft technische maatregelen genomen om het door
haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig
de wet;
• jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een
goede administratie. Hypnotherapie door Beathe hanteert een termijn van twee jaar
na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden.
De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Hypnotherapie
door Beathe zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
5. Jouw rechten als betrokkene
• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou
verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy
van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig
mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke)
verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden
als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en
de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van
jouw gegevens te verzetten;
• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou
bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere
organisatie;
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een
geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door
menselijke tussenkomst.
Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op
info@hypnotherapiedoorbeathe.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan
jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is
of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek
bericht van Hypnotherapie door Beathe.
Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je
contact met Hypnotherapie door Beathe opnemen en probeert Hypnotherapie door Beathe
er samen met jou uit te komen.
Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact
met ons opnemen.
Uiteraard zal Hypnotherapie door Beathe ook met de in dit verband verstrekte
persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Hypnotherapie door
Beathe.
Privacyreglement Hypnotherapie door Beathe versie mei 201